Total 41
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2014.12.12. ~ 2015.01.05.

[2014학년도 겨울학기] 방송댄스
교육기간 : 2015.01.06. ~ 2015.02.26.  매주 화,목/18:50~19:50
개 요 신 청
(모집인원:30명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.08.

[2014학년도 3기] 웃음요가
교육기간 : 2014.05.08. ~ 2014.06.26.  매주 목 / 19:00 ~ 20:00
개 요 신 청
(모집인원:25명) / 접수기간 : 2014.05.29. ~ 2014.06.30.

[2014학년도 4기] 힐링요가
교육기간 : 2014.06.30. ~ 2014.08.20.  매주 월,수 / 19:00 ~ 20:30
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2014.12.12. ~ 2015.01.05.

[2014학년도 겨울학기] 라인댄스
교육기간 : 2015.01.05. ~ 2015.02.27.  매주 월,수,금/18:50~19:50
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.02.

[2014학년도 3기] 댄스스포츠(야간)
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 월,수 19:00~20:20
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.05.

[2014학년도 3기] 댄스스포츠(주간)
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 월,수 11:00~12:20
개 요 신 청
(모집인원:30명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.08.

[2014학년도 3기] 웃음요가
교육기간 : 2014.05.08. ~ 2014.06.26.  매주 목 / 19:00 ~ 20:00
개 요 신 청
(모집인원:25명) / 접수기간 : 2014.05.29. ~ 2014.06.30.

[2014학년도 4기] 힐링요가
교육기간 : 2014.06.30. ~ 2014.08.20.  매주 월,수 / 19:00 ~ 20:30
개 요 신 청
(모집인원:25명) / 접수기간 : 2014.02.06. ~ 2014.03.02.

[2014학년도 2기] 힐링요가
교육기간 : 2014.03.03. ~ 2014.06.11.  매주 월,수/19:00~20:30
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2014.12.12. ~ 2015.01.05.

[2014학년도 겨울학기] 라인댄스
교육기간 : 2015.01.05. ~ 2015.02.27.  매주 월,수,금/18:50~19:50
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2014.12.12. ~ 2015.01.05.

[2014학년도 겨울학기] 방송댄스
교육기간 : 2015.01.06. ~ 2015.02.26.  매주 화,목/18:50~19:50
개 요 신 청
(모집인원:25명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.05.

[2014학년도 3기] 살사
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 화,목/19:00~20:20
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.05.

[2014학년도 3기] 힐링사교
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 화,목/11:00~12:20
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2013.11.29. ~ 2014.01.02.

[2013학년도 겨울학기] 한국무용
교육기간 : 2014.01.06. ~ 2014.02.25.  월,화 16:00~17:30
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.02.

[2014학년도 3기] 댄스스포츠(야간)
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 월,수 19:00~20:20
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2014.04.11. ~ 2014.05.05.

[2014학년도 3기] 댄스스포츠(주간)
교육기간 : 2014.05.05. ~ 2014.06.25.  매주 월,수 11:00~12:20
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2013.11.29. ~ 2014.01.02.

[2013학년도 겨울학기] 방송댄스
교육기간 : 2014.01.07. ~ 2014.02.27.  화,목 18:50~19:50
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2013.07.22. ~ 2013.08.29.

[2013년 2학기] 스포츠 마케터(야)
교육기간 : 2013.09.03. ~ 2013.12.03.  매주 화/19:00~22:00
개 요 신 청
(모집인원:20명) / 접수기간 : 2013.07.22. ~ 2013.08.29.

[2013년 2학기] 스포츠 마케터(주)
교육기간 : 2013.09.04. ~ 2013.12.04.  매주 수/09:00~12:00
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2013.07.22. ~ 2013.08.29.

[2013년 2학기] 카이로프렉틱스포츠마사지(야간)
교육기간 : 2013.09.03. ~ 2013.12.03.  매주 화/18:30~20:30
개 요 신 청
(모집인원:15명) / 접수기간 : 2013.07.22. ~ 2013.08.29.

[2013년 2학기] 카이로프렉틱스포츠마사지(주간)
교육기간 : 2013.09.03. ~ 2013.12.03.  매주 화/16:00~18:00
 1  2  3  
  • 58447 전남 영암군 삼호읍 녹색로1113 세한대학교 평생교육원
  • 31746 충남 당진시 신평면 세한대길33 세한대학교 당진캠퍼스 평생교육원
  • Tel. 061-469-1504 Fax. 061-469-1505 Copyright 2012.life.sehan.ac.kr. all right reserved.
  • 573
  • 783,514